17May/23

พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวบางสะพานเหล็กสหวิริยาจัดฝึกกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้น ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบางสะพานที่มีกิจกรรมทางน้ำ เช่น การเล่นน้ำชายหาด การพายเรือคยัคท่องเที่ยว จำนวน 40 คน จาก 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 9 บ้านทางสาย ตำบลธงชัย หมู่ที่1 บ้านฝ่ายท่า หมูที่ 4 บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยและกองสาธารณสุข เทศบาลบ้านกรูด ตำบลธงชัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางน้ำอย่างถูกวิธี เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อฝึกทักษะการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย สามารถช่วยให้ตัวเองปลอดภัย ผู้ประสบภัยปลอดภัยและส่งต่ออย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนด้วยความมั่นใจ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ มีการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ การให้ความรู้และเสริมทักษะด้านการกู้ชีพ ทั้งในเรื่องของการเตรียมตัว ขั้นตอนการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การจัดอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเรือเอก สรายุทธ ทอนชัย และทีมงาน คณะวิทยากร Learning For You โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

15May/23

เอสเอสไอ-รฟท.เปิดทดลองขนส่งเหล็กทางราง บรรเทาจราจร-ลดมลภาวะ-พัฒนาคุณภาพชีวิต

ตอบสนองนโยบายขนส่งทางรางภาครัฐ เอสเอสไอ-รฟท.เปิดทดลองเดินขบวนรถพิเศษขนส่งทางราง “เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน” 46 ตัน จากสถานีนาผักขวง ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังที่หยุดรถศรีสำราญ สุพรรณบุรี  เชื่อมั่นว่าการขนส่งสินค้าทางราง ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน ลดมลภาวะทางอากาศอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน และสิ่งแวดล้อมได้ และช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดเดินขบวนรถพิเศษสินค้าทดลองขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยพ่วงรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์(บทต.) พิกัดบรรทุก 46 ตัน จำนวน 3 คัน จากสถานีนาผักขวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังที่หยุดรถศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายอำเภอบางสะพาน ผู้นำองค์การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่นและท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และคณะผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้าร่วม

นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่าตามที่ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มุ่งยกระดับพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและใหญ่สุดในอาเซียน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ เอสเอสไอซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กได้ตระหนักถึงโอกาสและประโยชน์ของการขนส่งสินค้าทางราง จึงได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ริเริ่มโครงการขนส่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนทางรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สรุป 3 ประการ คือ 1) สนองตอบนโยบายของภาครัฐ ช่วยขับเคลื่อนเพิ่มปริมาณ และสัดส่วนของการขนส่งสินค้าเหล็กทางรางให้มากขึ้น 2) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขนส่งสินค้าทางราง จะสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน ลดมลภาวะทางอากาศอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน และสิ่งแวดล้อมได้ 3) การขนส่งสินค้าทางรางจะเป็นอีกทางเลือกนอกเหนือจากทางบรรทุก ทางเรือ ซึ่งการทดลองเดินขบวนขนส่งวันนี้ จะช่วยให้ทราบผลและช่องว่าง เพื่อร่วมกับ รฟท.พัฒนาให้การขนส่งทางรางต้นแบบสำหรับสินค้าอื่นๆ ให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
“การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังเร่งพัฒนาระบบคมนาคมทางรางอย่างพลิกโฉม และให้โอกาสบริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินการขนส่งสินค้าเหล็กทางราง พร้อมสนับสนุนให้อำเภอบางสะพานได้เป็นต้นทางครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ในการเริ่มต้นการขนส่งสินค้าเหล็กทางราง” นายนาวากล่าว

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ร.ฟ.ท. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบรางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งด้านโดยสารและการขนส่ง โดยเฉพาะการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกร การขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางรางถือเป็นระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน และมีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยสามารถขนส่งได้ครั้งละจำนวนมากกว่าทางถนนหลายเท่าตัว ซึ่งที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้สนับสนุนกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางการค้า ทดลองเปิดเดินขบวนรถขนส่งสินค้าทางรถไฟ ไปยังศูนย์กระจายสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟในหลายเส้นทาง ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าจากถนนมาสู่ระบบราง โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อขนส่งสินค้าในแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
“การทดลองขนส่งในพื้นที่นาผักขวงนี้ ถือเป็นมิติหมายที่ดีต่อคนในชุมชน เพราะนอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้กับชาวบ้านในชุมชนให้สามารถนำสินค้าไปขายไม่เพียงแค่ในประเทศ แต่ยังรวมถึงการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศด้วยเช่นกัน” ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าว

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การประมง และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสำคัญมากมาย ศักยภาพด้านการเกษตร และประมงพื้นบ้าน ถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนที่สร้างรายได้ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ คือกลุ่มบริษัทสหวิริยา อีกทั้งยังมีท่าเรือน้ำลึกผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน และรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมากอีกด้วย สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางระบบราง นับเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่มีความปลอดภัยสูง ต้นทุนน้อย และช่วยลดปัญหาการจราจรทางถนนได้ อีกทั้งในอนาคต หากมีการเชื่อมต่อระบบรางถึงท่าเรือประจวบ จะเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรถ ราง และเรือ ได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

06May/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาถ้ำม้าร้อง-สนับสนุนน้ำดื่ม

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดเขาถ้ำม้าร้อง หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 4 พฤษภาคม วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย (วันฉัตรมงคล) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาในกิจกรรมดังกล่าว

04May/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมประมงพื้นบ้านบางสะพาน สานประมงยั่งยืน คืนสัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติให้กับชุมชน โดยการร่วมกันปล่อยหอยตะโกรมกรามขาวจำนวน 3,000,000 ตัว คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เร่งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพื่อคงความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน นำโดย นายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน และสมาคมชาวประมงบางสะพาน ณ คลองปากปิด ม.1 บ้านฝ่ายท่า ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12Apr/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาใส่ใจพี่น้องเกษตรกรบางสะพาน ร่วมมือเกษตรอำเภอจัดเวทีให้ความรู้ป้องกันโรคพืช

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2566 ให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพทุ่งนุ่นร่วมใจจำนวน 30 คน ในพื้นที่บางสะพาน เพื่อให้ความรู้สมาชิกถึงวิธีป้องกันและควบคุมโรคของพืช และการใช้สารป้องกันกำจัดโรคของพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนางสาวจันทร์ติรา ดำแก้ว เกษตรอำเภอบางสะพาน นางสาวบุษกร ทองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งนุ่น ม.10 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์