20Feb/24

สานฝัน#เด็ก67บางสะพานสู่รั้วมหา’ลัย กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนเข้ม A-Level

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา” นำคณะวิทยากรมากประสบการณ์และความสามารถ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ทบทวนบทเรียน เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 ในการสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) หรือ การสอบ 10 วิชาสามัญ เพื่อยื่นคะแนนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในประเทศไทย โดยมีนักเรียน จำนวน 524 คน จากสถานศึกษาอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนห้วยยางวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมกรองกัมพู โรงเรียนบางสะพานวิทยา โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา เป็นโครงการที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มาโดยตลอด ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้รับการถ่ายความรู้และประสบการณ์จากเหล่าวิทยากรที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ กระตุ้นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น

15Feb/24

เหล็กสหวิริยาพัฒนาประมงบางสะพานยั่งยืน ผนึกอบต.แม่รำพึง-เครือข่ายทิ้งซั้งเพิ่มบ้านปลา

“กลุ่มเหล็กสหวิริยา” (SSI-TCRSS-TCS-WCE-BSBM-PPC) และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ร่วมดำเนินโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติบ้านอ่าวยาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่รำพึง ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ทิ้งซั้งกอโดยปล่อยลูกปูนจำนวน 100 ลูก และปล่อยปลากระพง จำนวน 5,000 ตัว โดยมีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วม อาทิ อำเภอบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน สมาคมชาวประมงอำเภอบางสะพาน ประมงอำเภอบางสะพาน อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม(เตรียมการ) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน บริษัท ปตท.สำรวจปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) และสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง เป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ในบริเวณอ่าวอบต.แม่รำพึงและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำรวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวประมงชายฝั่งให้มีความยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้เข้าร่วมกิจกรรม“ปิดอ่าวประจำปี 2567”และสนับสนุนน้ำดื่มใน พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการตามมาตรการปิดอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่าวไทยทั้งหมดแบ่งเป็นบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 14มิถุนายน 2567 ในบริเวณอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตต่อเนื่องตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำเนินโครงการประมงบางสะพานยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การเชื่อมโยงเครือข่ายประมง การมีส่วนร่วมสร้างความสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ด้วยการวางซั้งกอให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอำเภอบางสะพาน กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การทำความสะอาดชายหาด การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้กลุ่มประมงและเยาวชน รวมถึงการต่อยอดการตลาดและโอกาสทางธุรกิจด้วย เพื่อต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวประมงบางสะพาน ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันและทำประมงอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถต่อยอดไปถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าพร้อมเชื่อมโยงการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

14Feb/24

ลับคมเด็กทวิภาคีเหล็กว.อาชีพบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนเวทีโชว์ 23 ผลงาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกอาชีพ Show & Share ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทวิภาคีที่เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการกลุ่มเหล็กสหวิริยา นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก มาปรับปรุงพัฒนาเป็นผลงาน นำไปแก้ไขกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ในรูปแบบของรายวิชาโครงการ พร้อมนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาตัดสิน โดยมีนักศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 55 คน ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 23 ผลงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
สำหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกอาชีพ Show & Share วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นหนึ่งในกิจกรรมต่อยอดจากโครงการความร่วมมือทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็ก ตามบันทึกข้อตกลงของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้และความสามารถของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก พัฒนาคุณภาพหลักสูตรด้านฝีมือแรงงานในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

12Feb/24

เอสเอสไอมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย คว้า 2 รางวัลอุตฯ ดีเด่น “เพิ่มผลผลิต-โลจิสติกส์”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสองรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ให้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ประกอบด้วย 1) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต และ 2) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โดยมีนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เอสเอสไอ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

SSI receives two Outstanding Industry Awards
Productivity – Logistics & Supply Chain Management

Mr.Srettha Thavisin, Thailand’s Prime Minister presented the Prime Minister’s Industry Award 2023 for Outstanding Productivity and Logistics & Supply Chain Management to Mr. Win Viriyaprapaikit, Group CEO of Sahaviriya Steel Industries Plc. (SSI). The award was launched by the Ministry of Industry to recognize companies who have creativity and effort that’s beneficial to the industrial development of the country. The award ceremony was held at Santi Maitri Building, Government House on 12 February 2024.

06Feb/24

พัฒนาชุมชนตามแนวทาง ESG-เสริมสร้างความสามัคคีกลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมพัฒนา

กลุ่มเหล็กสหวิริยา(SSI,TCRSS.BSBM,TCS,WCE,PPC) พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม-สร้างความสามัคคี เครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน อาทิ เครือข่ายด้านสังคม การศึกษา เครือข่ายธนาคารชุมชน สภาผู้นำชุมชน เครือข่ายประมง และสื่อมวลชนท้องถิ่น จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพานปี พ.ศ.2567 “กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนาบางสะพาน ตามแนวทาง ESG” โดยได้รับเกียรติจากนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา
ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสื่อสารนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนในปี 2567 ตามแนวทาง ESG ของกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา เวทีแสดงความคิดเห็นต่อโครงการร่วมพัฒนาของกลุ่มเหล็กสหวิริยากับชุมชนจาก 1) นายจารัญ เหลือหลาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลพงศ์ประศาสน์ 2)นายประทีป อบเชย ประธานเครือข่ายประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน 3) นายอุดรรักษ์ คำลุน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนบางสะพานแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นอกจากจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาชุมชนบางสะพาน โดยนำกีฬาพื้นบ้านมาจัดการแข่งขัน อาทิ ส่งนาคเข้าโบสถ์ กินวิบาก วิ่งตะขาบ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน
ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คำนึงถึง 1) Environment คือ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม 2) Social คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) Governance คือการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักแห่งธรรมาภิบาล โปร่งใส เชื่อถือได้