19Jan/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาเสริมแกร่งสาธารณสุขชุมชน มอบห้องความดันลบโรงพยาบาลบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI, TCRSS, TCS, WCE, BSBM) โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) ภายในอาคารผู้ป่วยใน 2 (อาคารหลังใหม่) โรงพยาบาลบางสะพาน  ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan  เพื่อใช้สำหรับเป็นห้องแยกรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางอากาศ และป้องกันไม่ใช้เชื้อไวรัสออกสู่ภายนอก เป็นการเสริมศักยภาพการรักษาและรองรับผู้ป่วย พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับทีมแพทย์ บุคลากรด่านหน้า โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำเนินโครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan โดยสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room)ให้แก่โรงพยาบาลบางสะพานแล้วทั้งสิ้น จำนวน 4 ห้อง โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างห้องความดันลบ เพื่อใช้ในห้องฉุกเฉิน อาคารผู้นอกอาคารหลังเก่า ห้องฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ และหน่วยทันตกรรม รวมมูลค่าในการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 1,000,000 บาท

04Jan/23

กองทัพเรือมอบ“โล่-เข็มสหัทยานาวี”ท่าเรือประจวบ สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือกำลังพลรล.สุโขทัยอับปาง

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด โดยมีนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายของกองทัพเรือให้กับผู้บริหารท่าเรือประจวบ เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการช่วยเหลือกำลังพล จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม 

ทั้งนี้ในส่วนการปฏิบัติการสนับสนุนของท่าเรือประจวบในการให้ความช่วยเหลือกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางประกอบด้วย
1) อำนวยความสะดวกพื้นที่บริเวณท่าเรือ และจัดเตรียมสำนักงานชั่วคราวเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และวางแผนประชุมสั่งการของทัพเรือภาค 1 สำหรับอำนวยการและประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสากู้ภัยให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
2) ส่งเรือลากจูง (TUG) 3,100 แรงม้าที่ใช้ในการลากจูงเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (เรือประจวบ 4 และเรือประจวบ 5) พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ ณ จุดเกิดเหตุ และเรือลากจูงในการนำเรือเข้า-ออกเทียบท่าช่วงวันที่ค้นหาผู้สูญหาย
3) สนับสนุนท่าเทียบเรือ และพื้นที่ในการจอดอากาศยาน (ท่าเทียบเรือ C4 และ C5)
4) สนับสนุนรถเครน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง สาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า
5) สนับสนุนเสบียง และเป็นศูนย์กลางรวบรวมเสบียงสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้านและชุมชน พร้อมประสานกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อส่งต่อไปยังให้ทีมผู้ปฎิบัติงาน
6) จัดทีมงานหน้าท่าและบนท่าที่พร้อมปฏิบัติภารกิจสนับสนุน

ท่าเรือประจวบ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติสำคัญเพื่อความปลอดภัยทางทะเล โดยสนับสนุนท่าเรือให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการรองรับการเผชิญเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติสำคัญที่ผ่านมา หลายครั้ง อาทิ เป็นศูนย์เผชิญเหตุกรณีพายุปาบึก, สนับสนุนกองทัพเรือนำเรือหลวงข้าจอดเทียบท่าในการออกปฏิบัติราชการการตรวจสอบคราบน้ำมัน เหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันดีเซล ป.อันดามัน 2 อับปางห่างจากปากน้ำชุมพรประมาณ 24 ไมล์ทะเล, จัดเรือ ต. 81 สนับสนุนกองทัพเรือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
สำหรับเครื่องหมายสหัทยานาวี เป็นเครื่องหมายของกองทัพเรือ ที่มอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด กล่าวคือ เป็นผู้ที่กองทัพเรือเห็นสมควร หรือเป็นผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ โดย สหัทยานาวี มีความหมายว่า “กองทัพเรือขอบคุณที่ได้รับความร่วมใจ”

26Dec/22

ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรได้มาตรฐาน SSI คว้า ISO 56002:2019 รายแรกของเหล็กไทย

นายจงรักษ์  โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอหรือ สรอ.(MASCI) แสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรระบบการจัดการนวัตกรรม ตามมาตรฐาน ISO 56002:2019 ให้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ  โดยมีนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เอสเอสไอเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรอง ISO 56002:2019  โดยมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมนี้เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรมีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินการได้ตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ วิธีการด้านการตลาด รูปแบบธุรกิจ สถานที่ทำงาน หรือความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ช่วยสร้างหรือเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งองค์กร
ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า“บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และพันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย”ทำให้บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล็กที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 13 ผลิตภัณฑ์ อาทิ 1) ผลิตภัณฑ์เหล็ก  Weathering Steel ที่มีความคงทนต่อสภาพอากาศ สามารถป้องกันเนื้อเหล็กจากการกัดกร่อนของสนิม  2) ผลิตภัณฑ์เหล็ก HRC-SAE1049 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสมบัติทางกลที่มีความแข็งแรงและความแข็งสูง (Hardness) และยังสามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำไปชุบแข็ง 3) ผลิตภัณฑ์เหล็ก HRC-A414G ที่เหมาะต่อการใช้งานเป็นภาชนะรับความดัน เชื่อมประกอบถังแก๊ส มีความแข็งแรงสูง

18Dec/22

SSIร่วมพันธมิตรจัดวิ่งฅนเหล็กเพื่อสังคม2022 รายได้ช่วยผู้ด้อยโอกาสรวม14ครั้ง34ล้านบาท

5 พันธมิตรกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2022 (ครั้งที่ 14) มอบรายได้จากการจัดงานให้แก่ 20 องค์กรที่ดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2,280,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต และสามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน ณ สเตเดียมวัน กรุงเทพฯ 
กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนมีรายได้จากการจัดงาน 14 ครั้ง มอบช่วยเหลือองค์กรที่ดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสรวมแล้วกว่า 34 ล้านบาท

04Dec/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนาประมงยั่งยืน จัดเดิน-วิ่งเก็บขยะทะเลวันสิ่งแวดล้อมไทย

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มประมงบางสะพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดงาน SSI Group 1st Plogging หาดแม่รำพึง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ บีซีจี โมเดล (BCG Model)  โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คนร่วม เดิน–วิ่ง เก็บขยะชายหาด ทำความสะอาดชายหาดแม่รำพึง ตั้งแต่ลานอเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ถึง บ้านปากคลอง หมู่ที่ 5  รวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 6 กิโลเมตร หลังกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีในท้องถิ่น และมีการออกร้านขายสินค้าจากชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานเอกชนที่ประกอบกิจการบริเวณชายหาดแม่รำพึง โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี