17Feb/21

เอสเอสไอร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 10)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ร่วมสนับสนุนโครงการ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ COVID-19” ในส่วนของค่าออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม มูลค่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 49 ไร่ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาครเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และถือเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แห่งที่ 10 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

29Dec/20

SSI สนับสนุนจุดบริการประชาชน รณรงค์ความปลอดภัยให้คนไทยฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สนับสนุนเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัคร ณ จุดบริการประชาชนจำนวน 11 จุด ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 เป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรทางถนนในวันหยุด เดินทางด้วยความปลอดภัย ช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงเทศกาล

22Dec/20

เอสเอสไอ รับรางวัล Trailblazer ผู้บุกเบิกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปสำนักกฎหมายกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Trailblazer ผู้บุกเบิกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ในงานประกาศรางวัลการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Awards) โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

14Dec/20

วิ่งฅนเหล็ก2020มอบ3ล้านช่วยเหลือ20องค์กร 13ปีร่วมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสแล้ว31.9ล้าน

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กเวอร์ชวลรัน 2020 จำนวน 3,000,000 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 แห่ง เพื่อนำไปส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพรายได้ และการศึกษา ซึ่งจากการจัดงานรวมทั้งหมด 13 ครั้ง กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมีเงินรายได้สะสม ที่นำไปบริจาคให้มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสต่างๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 31.9 ล้านบาท

01Dec/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนความรู้ GAT/PAT หนุนเยาวชนบางสะพานก้าวสู่มหาวิทยาลัย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “กลุ่มเหล็กสหวิริยา เติมความฝัน ปันความรู้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นำวิทยากรพิเศษ สอนทบทวนความรู้ทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน