14Feb/24

ลับคมเด็กทวิภาคีเหล็กว.อาชีพบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนเวทีโชว์ 23 ผลงาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกอาชีพ Show & Share ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทวิภาคีที่เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการกลุ่มเหล็กสหวิริยา นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก มาปรับปรุงพัฒนาเป็นผลงาน นำไปแก้ไขกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ในรูปแบบของรายวิชาโครงการ พร้อมนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาตัดสิน โดยมีนักศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 55 คน ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 23 ผลงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานสำหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกอาชีพ ShowRead More…

06Feb/24

พัฒนาชุมชนตามแนวทาง ESG-เสริมสร้างความสามัคคีกลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมพัฒนา

กลุ่มเหล็กสหวิริยา(SSI,TCRSS.BSBM,TCS,WCE,PPC) พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม-สร้างความสามัคคี เครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน อาทิ เครือข่ายด้านสังคม การศึกษา เครือข่ายธนาคารชุมชน สภาผู้นำชุมชน เครือข่ายประมง และสื่อมวลชนท้องถิ่น จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพานปี พ.ศ.2567 “กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนาบางสะพาน ตามแนวทาง ESG” โดยได้รับเกียรติจากนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยาทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสื่อสารนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนในปี 2567 ตามแนวทาง ESG ของกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา เวทีแสดงความคิดเห็นต่อโครงการร่วมพัฒนาของกลุ่มเหล็กสหวิริยากับชุมชนจาก 1) นายจารัญ เหลือหลาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่Read More…

02Feb/24

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมพัฒนาเวทีคนเก่งประจวบ 600 เยาวชนประลองวิชาการ “บ้านล่างจีเนียส” ปี4

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรสนับสนุนการจัดแข่งขันการทดสอบวัดทักษะวิชาการ โครงการ Banlang Genius ครั้งที่ 4 ปี 2567 ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการทดสอบวัดทักษะวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรลักษณ์ จันทร์ผา รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี นายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง รวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาRead More…

06Jan/24

ชวนเด็กๆ รู้เรื่องเหล็กกับโลกใบเล็กของเรา ครูอาสาเหล็กสหวิริยาปันความรู้ 7 ร.ร.บางสะพาน

เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาขององค์กร พนักงานจิตอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยา 15 คน เข้าร่วมเป็น “ครูอาสา รุ่นที่ 12” ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หัวข้อ “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” และหัวข้อ “อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กสู่หลักสูตรท้องถิ่น ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 889 คน จาก 7 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนยาง โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และRead More…

22Dec/23

SSI Group Coding Camp เสริมแกร่งวิทยาการคำนวณเด็กบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดอบรมเยาวชนบางสะพาน “SSI Group Coding Camp รุ่นที่ 1“ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณเยาวชนบางสะพาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศของเอสเอสไอโฮลดิ้ง (SDH) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด นำบุคลากร จำนวน 9 คน เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตร “พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML,CSS และ Javascript” จำนวน 20 ชั่วโมง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายRead More…