27Jun/22

เหล็กสหวิริยา หนุนกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 เครือข่ายกองทุนแม่ฯประจวบฯ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรม “รวมพลังแผ่นดินเอาชนะภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับมอบ กิจกรรม “รวมพลังแผ่นดินเอาชนะภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ลด ละRead More…

27Jun/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน จัดกิจกรรมวางซั้งกอคลองปากปิดเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน และเครือข่ายประมงพื้นบ้านจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานเพื่อความยั่งยืน โดยการวางซั้งกอจำนวน 5 จุดในทะเล ระยะ 3 กิโลเมตร บริเวณชายหาดคลองปากปิด ตำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อให้สัตว์น้ำวัยอ่อนใช้เป็นที่หลบภัย ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย หรือเรือประมงขนาดใหญ่รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประมงอำเภอบางสะพาน นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน ประธานเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

10Jun/22

อบต.แม่รำพึง-ประมงพื้นบ้านจัดรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้งกอกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนและร่วมกิจกรรม

“กลุ่มเหล็กสหวิริยา” ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปากคลอง อำเภอบางสะพาน โดยซั้งกอดังกล่าวทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ เพื่อให้เป็นแหล่งหลบภัยแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้สามารถเจริญเติบโต รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันรักษาทรัพยากรชายฝั่งและความมั่นคงทางอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนบางสะพาน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ ณ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรมดังกล่าวกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุนงบประมาณ และน้ำดื่ม โดยมีนายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เป็นผู้รับมอบ เช่นเดียวกับ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือRead More…

03Jun/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคลองวังนาค หมู่ 3 ตำบลกำเนิดฯ-สนับสนุนน้ำดื่มจิตอาสา

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา กำจัดวัชพืชและสิ่งปฎิกูลในแหล่งน้ำ บริเวณคลองวังนาค หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดฯ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานจัดขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถโดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 100 คน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กลุ่มเหล็กได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาในกิจกรรมดังกล่าว

02Jun/22

เอสเอสไอพัฒนาต่อเนื่องแหล่งเรียนรู้ชุมชนทวิภาคี31นศ.การอาชีพบางสะพานเริ่มฝึกงานลับคม2565

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI ต้อนรับและจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภายใต้โครงการ โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กรุ่นที่ 15 ประจำปี 2565 โดยมีนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์การทำงานใน บริษัทRead More…