กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน สมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านทางสาย จัดกิจกรรมวางซั้งกอ(บ้านปลา) บริเวณทะเลห่างจากชายหาดบ้านทางสาย 1.5 ไมล์ทะเล ม.9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จำนวน 6 จุด เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ระบบนิเวศชายฝั่งทางทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวกีฬาตกปลา ผนวกไปกับการส่งเสริมศักยภาพประมงพื้นบ้านบางสะพานสู่ความยั่งยืนทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยายังคงยึดมั่นในการสนับสนุนชุมชนบางสะพานในการอนุรักษ์และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป