10Jun/22

อบต.แม่รำพึง-ประมงพื้นบ้านจัดรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้งกอกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนและร่วมกิจกรรม

“กลุ่มเหล็กสหวิริยา” ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปากคลอง อำเภอบางสะพาน โดยซั้งกอดังกล่าวทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ เพื่อให้เป็นแหล่งหลบภัยแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้สามารถเจริญเติบโต รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันรักษาทรัพยากรชายฝั่งและความมั่นคงทางอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนบางสะพาน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ ณ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรมดังกล่าวกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุนงบประมาณ และน้ำดื่ม โดยมีนายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เป็นผู้รับมอบ เช่นเดียวกับ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ “PPC” บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว พร้อมเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านปากคลอง ปรับภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย