กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรม “รวมพลังแผ่นดินเอาชนะภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับมอบ กิจกรรม “รวมพลังแผ่นดินเอาชนะภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ลด ละ เลิก ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเวทีการเสวนา การขับเคลื่อนแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์