กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากผ้าอย่างดีจากกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือ ด่านชุมชนในพื้นที่เสี่ยงทั่วทั้งอำเภอบางสะพาน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดฯ จะร่วมกันตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้นการเข้า-ออกของบุคคลที่มีความเสี่ยง รวมถึงประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหรือดูแลตัวเองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน