01Jul/20

เอสเอสไอ จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาฝึกงานโครงการความร่วมมือฯ รุ่นที่ 13/2563

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทวิภาคี รุ่นที่ 13 ประจำปี 2563 จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภายใต้ โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร จำนวน 25 คน จาก 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(สาขางานไฟฟ้ากำลัง) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(สาขาการจัดการคลังสินค้า) ซึ่งเข้ามาฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 โดยมีนายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม เอสเอสไอ