04Nov/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาพัฒนาการศึกษาบางสะพาน เปิดตัว “กองทุนสหวิริยาฯ” ประจำปี 2563

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) เปิดตัวโครงการ “กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน”ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 9 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบางสะพาน จำนวน 43 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์