09Apr/21

เหล็กสหวิริยาสืบสานประเพณีสงกรานต์ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงและองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กำหนดจุดตรวจคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กำหนดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ รวมถึงจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนให้มีการจัดขึ้นในทุกๆปีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญและระลึกถึงพระคุณของผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงส่งเสริมการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์