กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ เปลือกโกงกาง ใบโกงกาง และลูกจาก รวมถึงฝึกอบรมทำกระเป๋าผ้าจากเศษผ้าที่เหลือใช้ ภายใต้งบประมาณ “โครงการหมู่บ้านพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางสะพาน” กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำผ้ามัดย้อมและทำกระเป๋าผ้าในชุมชนมาร่วมให้ความรู้และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านฝ่ายท่า (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด) หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์