บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  องค์การเวิลด์แชร์ (ประเทศไทย)  และกองทุนเวลาเพื่อสังคม ส่งมอบความสุขและกำลังใจในการสู้ภัยโควิดด้วยการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ ชุมชนตลาดสุภาพงษ์  และชุมชนหลังโรงเจ ภายใต้โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โควิด 19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้