Tag Archives: กลุ่มเหล็กสหวิริยา

17Apr/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล-หน้ากากผ้า ให้อำเภอบาง สะพาน

07Apr/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนจุดตรวจอำเภอบางสะพาน ตรวจคุมเข้มช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ณ จุดตรวจและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานจำนวน 12 จุด เพื่อคัดกรองประชาชนที่สัญจรทางถนนในพื้นที่อำเภอบางสะพานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ทั้งนี้ทางอำเภอบางสะพานได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองชุมชนไว้จำนวน 12 จุด อาทิ จุดตรวจบริเวณหน้าอบต.พงศ์ประศาสน์ จุดตรวจบริเวณข้างโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อเป็นการตรวจและคัดกรองประชาชนเบื้องต้น โดยจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจบัตรประชาชน และซักประวัติการเดินทาง ซึ่งหากพบประชาชนที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 -22.00 น.Read More…

17Mar/20

SSI Group ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน และคุมไว้สังเกต ในระดับอำเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2 ด้าน คือ มาตรการภายในองค์กรRead More…

19Dec/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ340ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่26

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 259 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนังงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 77 ทุน และทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา สำหรับเยาวชนที่มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 340 ทุน รวมมูลค่า 735,000Read More…

14Dec/19

SSI Group จัด “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 ชวนชาวบางสะพาน ปั่นจักรยาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ชวนนักปั่นจักรยานบางสะพาน ร่วมกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน โดยปั่นจักรยานเส้นทางจาก ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน-คลองวังนาค หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางไป-กลับ 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 237.12 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า