Tag Archives: สนับสนุนหมวกนิรภัย

08Jul/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยาใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตชุมชน สนับสนุนโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สนับสนุนหมวกนิรภัย เพื่อใช้ในกิจกรรม จับแจกแลกหมวกนิรภัยใหม่ ภายใต้ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เขตควบคุมวินัยจราจร ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจัดโดยสถานีตำรวจภูธรบางสะพาน โดยมี พ.ต.อ.ธนากร รอดเรือง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางสะพานเป็นผู้รับมอบ เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบและความสำคัญที่จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์