Tag Archives: SSI Group

02Jun/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เสริมเกราะป้องกัน Covid-19 มอบ”เจลแอลกอฮอล์”ทุกหมู่บ้าน อ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่ 71 หมู่บ้าน 7 ตำบลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ผ่านผู้นำชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่บางสะพานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน

05May/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาติดอาวุธนักรบชุดกาวน์ มอบหน้ากากอนามัย N95 รพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ร่วมส่งกำลังใจและความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน ผู้เปรียบเสมือน “นักรบชุดกาวน์” ด่านหน้าในอำเภอบางสะพานที่ต้องรับมือในวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางสะพาน ภายใต้โครงการ Save Bangsaphan โดยมี นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางสะพาน

22Apr/21

เหล็กสหวิริยาหนุนสวล.ชุมชนยั่งยืน จัดอบรมน้ำหมักบ้านทุ่งลานควาย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ดำเนินโครงการ “ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน” จัดอบรมการทำน้ำหมักและสารชีวภาพกำจัดแมลงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักในครัวเรือนและใช้เป็นสารชีวภาพสำหรับกำจัดแมลง นับเป็นการต่อยอดการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยการนำเศษอาหาร เศษผักและเปลือกผลไม้ มาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านทุ่งลานควายได้กำจัดขยะในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงงานได้มีความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน นำความรู้ขยายผลสู่การจัดการขยะในระดับชุมชน และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนต้นแบบของอำเภอบางสะพานต่อไป 

09Apr/21

เสริมแกร่งความรู้5ร.ร.เขตบางสะพาน กลุ่มเหล็กร่วมงานตลาดนัดวิชาการ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 5 โรงเรียนในอำเภอบางสะพาน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูและนักเรียน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบองค์รวม 3 มิติ คือRead More…

09Apr/21

เหล็กสหวิริยาสืบสานประเพณีสงกรานต์ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงและองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กำหนดจุดตรวจคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กำหนดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ รวมถึงจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนให้มีการจัดขึ้นในทุกๆปีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญและระลึกถึงพระคุณของผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงส่งเสริมการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์