นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือมาตรการ CBAM” ร่วมกับองค์กรนำร่อง 15 แห่ง จัดโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการฯ ในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
เอสเอสไอเป็น “องค์กรผู้นำและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” ภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ที่แสดงเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  นวัตกรรม เทคโนโลยี การใช้พลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในอนาคต ปัจจุบันมาตรการ CBAM อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งผู้นำเข้าสินค้าเป้าหมาย 6 กลุ่ม ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม และไฮโดรเจน จะต้องรายงานปริมาณการนำเข้า รวมถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนทางตรงและทางอ้อม (Embedded Emission) ของสินค้า และ CBAM จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2569 ซึ่งผู้นำเข้าจะต้องซื้อใบรับรอง CBAM Certificate ตามปริมาณการนำเข้าและปริมาณการปล่อยคาร์บอนของสินค้า