Tag Archives: สนับสนุนน้ำดื่ม

06May/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาถ้ำม้าร้อง-สนับสนุนน้ำดื่ม

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดเขาถ้ำม้าร้อง หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 4 พฤษภาคม วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย (วันฉัตรมงคล) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาในกิจกรรมดังกล่าว

31Jan/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมอาสาเก็บขยะ-ฟอกทรายให้ทะเล

พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา ร่วมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเลและเก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมสน ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงอำเภอบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อยเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู สภาพแวดล้อมชายหาดตามแนวชายฝั่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงอำเภอบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน สมาคมชาวประมงอำเภอบางสะพานและกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน บางสะพานน้อย นอกจากนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้สนับสนุนน้ำดื่ม ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายนุรัตน์ ขาวสอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) เป็นผู้รับมอบ

22Jul/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล-สนับสนุนน้ำดื่ม

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเลและเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวบ่อทองหลาง(วัดบ่อทองหลาง) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงอำเภอบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู สภาพแวดล้อมชายหาดตามแนวชายฝั่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กลุ่มเหล็กสหวิริยา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงอำเภอบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน สมาคมชาวประมงอำเภอบางสะพานและกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน นอกจากนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้สนับสนุนน้ำดื่ม ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพานและนายสมนึก โหยบคาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ

05May/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาชายหาดสวนหลวง-สนับสนุนน้ำดื่มจิตอาสา

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา เก็บขยะบริเวณชายหาดสวนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 4 พฤษภาคม วันน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ (วันฉัตรมงคล) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 50 คน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กลุ่มเหล็กได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มRead More…

07Dec/21

เอสเอสไอร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาชายหาดแม่รำพึงพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มแก่จิตอาสา

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) หรือเอสเอสไอ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดชายทะเลแม่รำพึง ณ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานจัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 100 คน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้เอสเอสไอได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนRead More…